Matters concerned with Environment

Saturday, October 3, 2009

Artificial trees for combating Global warming

ÜIX: ¦ç·Þ{ ÄÞÉÈ¢ øâfÎÞÏ ØÞÙºøcJßW ¥LøàfJßW dµÎÞÄàÄÎÞÏß ÕVÇßAáK µÞVÌYèÁ ³µíèØÁí ÕÜßæ‚¿áAÞX µãdÄßÎ ÎøBZ ÕøáKá. µÞVÌY ÕÎÈ¢ ¯xÕᢠµâ¿áÄÜáU dÉçÆÖB{ßW §JøJßÜáU µãdÄßÎ ÎøBZ ØíÅÞÉßAáKÄßÈÞÃí ÖÞØídļí¾V ¦çÜÞºßAáKÄí.
20 ÕV×Jßȵ¢ §JøJßW ²øá Üf¢ µãdÄßÎ ÎøBZ Õ‚á Éß¿ßMßAáKÄßÈÞÃí ÉiÄß. §XØíxßxcâ×X ³Ëí æÎAÞÈßAW ®X¼ßÈàçÏÝíØí ¦Ãí µãdÄßÎ ÎøBæ{ µáùß‚í ÕßÖÆàµøß‚í ùßçMÞVGí ÄÏÞùÞAßÏÄí. µÞÜÞÕØíÅÞ ÕcÄßÏÞÈ¢ ·áøÄøÎÞÏßøßAáK ØÞÙºøcJßW ¼ßçÏÞ ®X¼ßÈàÏùßBßæa ØÞÇcĵZ ÎáXÈßVJßÏÞÃí ùßçMÞVGí. 100 ÕV×¢ æµÞIí µÞVÌY ÎÜßÈàµøâ ÉâVÃÎÞÏß ²ÝßÕÞAáKÄßÈÞÃí ÉiÄß. ®KÞW ¼ßçÏÞ ®X¼ßÈàÏùßBßæÈ µÞVÌY ÎÜßÈàµøÃJßÈí dÉÄcf ÉøßÙÞøÎÞÏß µÞÃøáæÄKí çÁÞ. ¿ß¢ çËÞµíØí çÜ~ÈJßW ÉùáÏáKá. µÞVÌY ÎÜßÈàµøâ Ä¿ÏáKÄßÈáU dÖÎB{ßW ²Ká ÎÞdÄÎÞÏßøßAᢠ§Äí.
µãdÄßÎ ÎøB{áæ¿ ÈßVÎÞâ ¦Æc¸GJßÜÞæÃKí çËÞµíØí ÉùÏáKá. ¥Çßµ¢ èÕµÞæÄ §JøJßÜâU ÎøBZ µâ¿áÄÜÞÏß ©WÉÞÆßMßAáKÄßÈᢠÕßÕßÇ ØíÅÜB{ßW ØíÅÞÉßAáKÄßÈᢠµÝßÏáæÎKí¥çgÙ¢ dÉÄcÞÖ dɵ¿ßMß‚á.
²øá ËßWGùßW µâ¿ß ¥LøàfJßæÜ µÞVÌY èÁ ³µíèØÁßæÈ ÕÜßæ‚¿áAáKÄÞÃí §Äßæa dÉÕVJÈ ÄÄb¢. ËßWGùßW ÈßKí ¨ µÞVÌYèÁ ³µíèØÁí µÞVÌY Ø¢ÍøÃßµ{ßçÜAá ÎÞxá¢. §JøJßW çÖ¶øß‚ µÞVÌY èÁ ³µíèØÁí µ¿ÜßæÜ ²ÝßE ®HAßÃùáµ{ßW ÈßçfÉßAáKÄßÈÞÃí ÉiÄß

No comments:

Post a Comment

Followers

About Me

My photo
Ecologist, Environmental Scientist...